سیستم اصالت کالا


با سلام
اولین دغدغه صاحبان صنایع ، تولیدکنندگان کاالهای مرغوب و برندهای معتبر این است که چگونه می توان با مشتریان واقعی خود
ارتباط مستقیم داشته باشند و آنها را از اصالت کاالی خریداری شده مطلع سازند همچنین از سواستفاده افراد سودجو در جهت تولید
کاالی تقلبی و بی کیفیت با برندهای معتبر جلوگیری کنند ، از طرفی بتوانند خود را با راهکارهای جدید ، اهدای جوایز از طریق قرعه
کشی ترغیب به خرید بیشتر از تولیدات خود نمایند .
ره رایان با اختصاص شناسه یکتا به هریک از کاالهای تولیدی و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا وصول توسط مصرف کننده ، به گونه
ای که اطالعات کل کاالهای موجود در بازار اعم از مشخصات کاال ، انتقال مالکیت و جابجایی آن در سامانه مرکزی قابل استعالم باشد
امکان کنترل اصالت کاال ها را فراهم می آورد . با استعالم از سامانه به اصیل بودن کاالهای پی برده و به تولید کننده در حفظ و حمایت
از نام تجاری خود و همچنین به حاکمیت کشور در مبارزه با تولید و توزیع کنندگان کاالهای جعلی کمک می نمایند.
شرکت مهندسی ره رایان پروژه های زیر را در زمینه portal web مبتنی بر پیامک طراحی و پیاده سازی نموده است که از آن
جمله می توان نمونه های زیر را اشاره نمود:
1 -portal web سیستم تکریم ارباب رجوع ) بهداری وزارت نفت (
2 -portal web سیستم برگزاری مسابقه دانشگاههای سراسر کشور ) طرح حکمت نهاد رهبری در دانشگاهها(
3 -portal web سیستم تائید اصالت کاال و گارانتی محصول )قطعات یدکی ( 
ضمنا شرکت مهندسی ره رایان پژوه ، در تاریخ 13۳3/2/2۲ تحت شماره 22۹۲3۲ وشناسه ملی 1۲1۲2۲۲1۹۲2در اداره کل ثبت
شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیدهاست. شرکت عضو نظام صنفی رایانه ای در ایران می باشد و فعالیتهای خود را از
سال ۳3 در زمینههای مختلفی اعم از: نرمافزارهای ارسال و دریافت پیامک ، طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب و ویندوز،
نرمافزار ایمیل گروهی،خدمات میزبانی ) هاست ، وی پی اس ، سرور ( ، سیستمهای آموزش و آزمون آنالین ، سیستم مدیریت مشتریان
)crm ) سیستمهای وبالگــدهی و ..... فعالیت مینماید.
قطعا شرکت مهندسی ره رایان می تواند کمکهای زیادی را به شما در جهت ایجاد نرم افزار سرویس پیام دهی حرفه ای متناسب با
آخرین تکنیکهای وب شامل استانداردهای برنامه نویسی مطابق با شرح خدمات زیر نماید.
1 امکان ساخت بیش از یک میلیون عدد سریال بصورت غیر تکراری همراه با ایجاد شناسه متناظر برای هر یک از سریال ها
2 ارسال سریال به سامانه و ارسال پاسخ مناسب و ارسال شناسه متناظر جهت بررسی اصالت کاال از سوی کاربر
3 ارسال پاسخ در جهت اصل بودن کاال ) در بازه سریال ها در نظر گرفته شده باشد (
4 مشخص نمودن شهر محل سکونت ارسال کننده سریال بر اساس الگوریتم ) پیش شماره کد شهرستان * شماره سریال (
5 ایجاد کد کاال برای هر سریال
6 در صورت عدم وجود در بازه فوق ، پاسخ مناسب داده شود.
7 در صورت تکراری بودن ، پاسخ مناسب داده شود.
8 شخصی که قصد تست باقی اعداد را داشته باشد ، بعد از تعداد مشخصی تست )مثال 3 پیام( تا مدتی )84 ساعت( بالک/فیلتر شود
9 افرادی که پیام کوتاه تبلیغاتی دریافت نمی کنند ،قادر به دریافت پیامهای این ماژول باشند.
10  سامانه خود قادر به تولید اعداد تصادفی باشد و در سامانه پیاده گذاری کند و خروجی نیز داشته باشد
11  سامانه قادر به گزارش دهی بر اساس هر نوع کاال بصورت جداگانه باشد
12  سامانه تعداد کاالی فروخته شده در هر روز را ، به مدیران شرکت در ساعت خاصی ارسال کند.
به طور مثال : سامانه سه کاالی پرفروش در روز را برای مدیران پیامک نماید.
13 سامانه قادر به خروج اعداد وارد شده در یک بازه تاریخی معین باشد.
14 b گزارش دهی بر اساس میزان خرید کاال توسط یک شماره )بدین صورت که هر شماره چقدر و چه شماره ای بیشترین خرید را از
شرکت داشته است.(
15 امکان تعریف بلوک سریال ها به محصولی خاص بصورت یکجا ) مثالً سریال های 1 تا 05 هزار برای محصول x در نظر گرفته
شوند)
و ...

برای سفارش این سیستم با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: 30-10-1398
نقشه