crm در سیستم اتوماسیون اداری

مدیریت ارتباط با مشتری (crm) در سیستم اتوماسیون اداری شرکت ره رایان شامل موارد :

برای برآورده ساختن اهداف مدیریت بر ارتباط با مشتریان به تناسب نیاز و همچنین میزان دسترسی به امکانات، از ابزارهای مختلفی استفاده می گردد. به عنوان مثال در برخی از سطوح تجارت، این کار با ورود دستی اطلاعات مربوط به مشتریان در دفاتر انجام می گردد. تمام اهداف این گونه بنگاه های تجاری با روشهای ساده قابل دستیابی اند. با افزایش میزان رقابت در جذب مشتری و رشد بنگاه های تجاری در این زمینه، نیاز به افزایش توانایی ابزارهای مدیریت بر ارتباط با مشتریان نیز شدت می گیرد. بنابراین انتخاب روش مدیریت کردن بر مشتریان از میان روشهای سنتی تا بکارگیری قوی ترین نرم افزارهای CRM بستگی به میزان نیاز بنگاه تجاری در این زمینه دارد.

ویژگی ها:

  • قابلیت ثبت مشتری به عنوان کاربر، نماینده ، شرکای تجاری و سایر موارد  
  • قابلیت ثبت مشتری با فیلدهای مشخصات حقیقی یا حقوقی ، نام و نام خانوادگی ، تاریخ ثبت ، چگونگی آشنایی آنها با شرکت... ،  
  • قابلیت ویرایش مشخصات مشتری
  • ثبت گزارش تماس با مشتری
تاریخ انتشار: 13-07-1399
آخرین خبرها
نقشه