قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت مصلی اسلامشهر با ره

مصلی اسلامشهر طراحی سایت و بهینه سازی پرتال خود را به شرکت ره رایان واگذار نمود.
بر اساس این قرارداد، شرکت ره رایان پژوه متعهد گردید تا طراحی سایت و بهینه سازی پرتال مصلی اسلامشهر را انجام دهد.
تاریخ انتشار: 14-05-1393
آخرین خبرها