برنامه نویسی و بارگذاری سایت شرکت تجهیزات دارویی BNM

سایت شرکت تجهزات دارویی bnm  برنامه نویسی وبارگذاری گردید عمده فعالیت شرکت مذکور در زمینه واردات تجهیزات پژشکی و تجهیزات آزمایشگاهی بوده و سایت در مجموع به زبان انگلیسی است. 
آدرس وب سایت : http://bnmed.ir

تاریخ انتشار: 07-10-1398
آخرین خبرها