تعریف پروژه در سیستم اتوماسیون اداری

با مجهز شدن سیستم اتوماسیون اداری به قابلیت تعریف پروژه زین پس میتوانید در اتوماسیون اداری تحت وب خود که قابلیت های متعددی دارد پروژه تعریف کنید و به بخش های مختلف ارجاع دهید

در نرم افزار اتوماسیون اداری خود میتوانید بی نهایت تسک تعریف کنید

با این امکان جدید نرم افزار اداری خود را به مجهز ترین حالت ارتقاع میدهید.

میتوانید با همکاران فروش ما راجع به خرید نرم افزار اتوماسیون اداری مشورت کنید

در این بخش به قسمتی از امکانات بخش تعریف پروژه در سیستم اتوماسیون اداری اشاره میکنیم. 

قابلیت تعریف تسک

..امکان اختصاص وظیفه یا TASK به کارمند با ذکر ساعت و تاریخ.

.امکان مشاهده ی لیست کارهای روزانه TASK DAILY با ذکر تاریخ و ساعت

امکان مشاهده ی وضعیت وظیفه ی محوله در پنل اعم از انجام شده، انجام نشده و در حال انجام.

امکان مشاهده ی زمان انجام پروژه از ایجاد تا انجام

امکان ویرایش زمان اختصاص داده شده توسط مدیر

.گزارش از کارهای اختصاص یافته به یک کارمند به صورت اختصاصی (گزارش از همه ی کارمندان)

گـزارش از کارهـای اختصـاص یـافته بـه هـر کارمنـد بـر اسـاس بـازه ی زمـانی و بـه صـورت هفتگـی و ماهـانه از کارهـای اختصاص یافته به تمامی کارمندان بصورت اجمالی

گزارش از زمان اختصاص یافته به پروژه در TASK کارمند

دریافت خروجی اکسل از گزارش ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه

-قابلیت ارجاع 

ره رایان پژوه کنار شماست

تاریخ انتشار: 18-08-1399
آخرین خبرها
نقشه