بارگذاری اتوماسیون مرکز روان شناسی و علوم اعصاب  نیک مهر

بارگذاری اتوماسیون مرکز مشاوره نیک مهر

 بدنبال درخواست مرکز روان شناسی و علوم اعصاب  نیک مهر در خصوص استفاده از اتوماسیون مراکز مشاوره ره ایان،  این سیستم ضمن کاستومایز نمودن براساس نیاز مرکز مربوطه، در 30 شهریور تحویل این مرکز گردید و مرکز نیک مهر به جمع استفاده کنندگان سیستم مدیریت مراکز مشاور ره رایان پیوست./

تاریخ انتشار: 04-10-1398
آخرین خبرها